Carrent Portal พร้อมใช้

พร้อมใช้ใน 3 วัน :: Start your bussiness here.

ทดลองใช้ฟรี

Carrent Portal พร้อมใช้?

"Carrent Portal พร้อมใช้" หรือ "เว็บ Carrent Portal สำเร็จรูป" คือ เว็บไซต์ตัวกลางในการรวบรวมบริษัทเช่ารถ โดยมีการพัฒนาระบบด้านรถเช่าที่สามารถเชื่อมโยงสต็อกรถยนต์ของบริษัทเช่ารถทั่วโลก และให้ลูกค้า (ผู้เช่ารถ) สามารถเลือกผู้ให้บริการด้านรถเช่า โดยเปรียบเทียบราคา , รถ และงานบริการอื่นๆ ได้อย่างอิสระ

เหมาะกับใคร?

 • ผู้ประกอบการรถเช่า
 • นักธุรกิจที่ต้องการ รวมรถเช่า / ทั้งภายใน-ต่างประเทศ มาไว้ที่เดียวกัน
 • ผู้ประกอบการรถตู้
 • ผู้ประกอบการรถแทกซี่
 • ผู้ประกอบการรถทัวร์
ทดลองใช้ฟรี

คุณสมบัติ เด่น

ระบบ BOOKING รถเช่า

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบ Booking รถเช่า เมื่อมีลูกค้าจองรถผ่านระบบ Car4 / เพื่อไม่ให้พลาดในการติดต่อสื่อสาร ลูกค้าจะได้รับการยืนยันผ่าน SMS / ส่วนผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการ Carrent Portal จะได้รับ SMS และไลน์ข้อมูลการ Booking จากลูกค้า ด้วยเช่นกัน

เพิ่มรถเช่า ในระบบ อย่างง่ายดาย

ผู้ประกอบการรถเช่า สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข รถเช่าได้เองตลอด 24ชม. / และเจ้าของกิจการ Carrent Portal สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ประกอบการในระบบ และสามารถออก user กับ password ให้ผู้ประกอบการรถเช่าได้ ด้วยระบบจัดการข้อมูลที่ง่ายไม่ซับซ้อน

ตารางจัดการรถเช่า

ผู้ประกอบการรถ สามารถใช้งานตารางรถเช่าได้อย่างอิสระ สามารถสร้างตารางการ Booking ได้เอง หรือให้ลูกค้า Booking ผ่านระบบด้วยก็ได้ เช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

เมื่อมีการ Booking รถเช่าผ่านระบบ Car4 จากลูกค้า ทั้งผู้ประกอบการรถเช่า เจ้าของกิจการ Carrent Portal จะได้รับข้อมูลการ Booking ทาง SMS และการแจ้งเตือนทาง Line เพื่อให้ประสานงานกันได้สะดวก และข้อมูลที่ตรงกัน สำหรับเบอร์โทร ที่ใช้รับ SMS และ การแจ้งเตือนทาง Line id ผู้ประกอบการรถเช่าสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชม.

ฟังก์ชั่นการใช้งาน

ระบบแจ้งเดือนทาง SMS

มีการ Booking จะมีระบบแจ้งเตือนทาง SMS ไปยังลูกค้า ผู้ประกอบการ และเจ้าของ Carrent Portal

ระบบแจ้งเดือนทาง LINE

มีการ Booking จะมีระบบแจ้งเตือนทาง LINE ไปยังลูกค้า ผู้ประกอบการ และเจ้าของ Carrent Portal

ระบบ Booking

ลูกค้าสามารถ Booking ผ่านหน้าโดยตรง / หรือประสานทางร้าน Booking ให้ผ่านระบบตารางรถเช่า

ระบบจัดการรถเช่า

ผู้ประกอบการสามารถ Management รถเช่าได้เอง ตลอด 24 ชม.

ระบบค้นหารถเช่า

ลูกค้าสามารถค้นหารถเช่าผ่านระบบค้นหา ได้อย่างสะดวก และยังสามารถระบุประเภทรถเช่า จังหวัด วันเวลา รับ-ส่งรถ โดยระบบจะแสดงผล เฉพาะรถเช่าที่ว่างเท่านั้น

ระบบแสดงผลรถเช่า

ระบบแสดงผลรถเช่า พร้อมรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นต่อลูกค้า เช่น ผู้ประกอบการ / รุ่นปี-รถ / ราคาเช่ารถ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบแต่ละเจ้า ประกอบการตัดสินใจต่อลูกค้าในการเช่ารถ

ระบบกำหนดราคารถเช่า

ผู้ประกอบการสามารถกำหนด ราคาเช่าต่อวัน / ราคาเช่า 2วัน / ราคาเช่า 7วันขึ้นไป และอื่นๆ ได้อย่างอิสระ

ระบบตั้งค่าวันเทศกาล

ผู้ประกอบการสามารถกำหนด ราคาเช่า - ช่วงเทศกาลพิเศษ ได้อย่างอิสระ

ระบบเพิ่มไลน์ผ่านเว็บ

เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ลูกค้าสามารถเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์ไอดี ในหน้าเว็บได้ ผ่านไลน์ไอดีที่กำหนดไว้

ระบบโทรออกผ่านเว็บ

เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ลูกค้าสามารถโทรออก ในหน้าเว็บได้ ผ่านเบอร์โทรที่กำหนดไว้

ระบบตั้งค่าราคาส่งรถล่วงเวลา

ผู้ประกอบการสามารถกำหนด ตั้งค่าราคาส่งรถล่วงเวลา ได้อย่างอิสระ

ระบบค่าบริการรับ-ส่งรถ

ผู้ประกอบการสามารถกำหนด ระบบค่าบริการรับ-ส่งรถ ได้อย่างอิสระ

ระบบจัดการผู้ประกอบการรถเช่า

เจ้าของกิจการ Carrent Portal สามารถบริหารจัดการ ผู้ประกอบการรถเช่าได้ เช่น การเพิ่ม-ลบ account การระงับการใช้งาน

ระบบเพิ่มสาขาสำหรับผู้ประกอบการ

เจ้าของกิจการ Carrent Portal สามารถเพิ่มสาขาผู้ประกอบการได้อย่างอิสระ

ระบบตั้งค่า Offline สำหรับรถเช่าที่รับเองหน้าร้าน

ผู้ประกอบการสามารถกำหนด สถานะรถเช่าไม่ให้แสดงผลในหน้าเว็บ ได้อย่างอิสระ

ระบบ Confirm Booking

ผู้ประกอบการสามารถ Confirm Booking ได้อย่างอิสระ

ระบบ Comment สำหรับลูกค้า

ลูกค้าที่มาใช้บริการสามาถ Comment ความคิดเห็นและงานบริการ สำหรับผู้ประกอบการนั้นๆ ภายหลัง ได้อย่างอิสระ

ระบบให้คะแนน สำหรับลูกค้า

ลูกค้าที่มาใช้บริการสามาถให้คะแนน สำหรับผู้ประกอบการนั้นๆ ในระดับ 1-5ดาว ภายหลัง ได้อย่างอิสระ

คำถามที่พบบ่อย

ราคาและบริการ

55,000บาท/ปี

สำหรับผู้ประกอบการรถเช่า
 • เพิ่มรถเช่า ไม่เกิน 30 คัน
 • เพิ่มผู้ประกอบการ 5
 • เข้ารหัส SSL Certificate
 • Booking/เดือน ไม่จำกัด
 • เปลี่ยนโลโก้ ฟรี
 • เปลี่ยนเบอร์โทร หน้าเว็บ
 • เชื่อมระบบ SMS
 • มี Site reference Car4.in
สั่งซื้อ

75,000บาท/ปี

สำหรับผู้เริ่มต้นกิจการ Carrent Portal
 • เพิ่มรถเช่า ไม่เกิน 800 คัน
 • เพิ่มผู้ประกอบการ 50
 • เข้ารหัส SSL Certificate
 • Booking/เดือน ไม่จำกัด
 • เปลี่ยนโลโก้ ฟรี
 • เปลี่ยนเบอร์โทร หน้าเว็บ
 • เชื่อมระบบ SMS
 • มี Site reference Car4.in
สั่งซื้อ

95,000บาท/ปี

สำหรับ Carrent Portal ขนาดกลาง
 • เพิ่มรถเช่า ไม่เกิน 2,500 คัน
 • เพิ่มผู้ประกอบการ 250
 • เข้ารหัส SSL Certificate
 • Booking/เดือน ไม่จำกัด
 • เปลี่ยนโลโก้ ฟรี
 • เปลี่ยนเบอร์โทร หน้าเว็บ
 • เชื่อมระบบ SMS
 • Generate QRCode
 • เปลี่ยนโทนสีภายในเว็บไซต์
 • มี Site reference Car4.in
สั่งซื้อ

125,000บาท/ปี

สำหรับ Carrent Portal ขนาดใหญ่
 • เพิ่มรถเช่า ไม่จำกัด
 • เพิ่มผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
 • เข้ารหัส SSL Certificate
 • Booking/เดือน ไม่จำกัด
 • เปลี่ยนโลโก้ ฟรี
 • เปลี่ยนเบอร์โทร หน้าเว็บ
 • เชื่อมระบบ SMS
 • Generate QRCode
 • เปลี่ยนโทนสีภายในเว็บไซต์
 • ไม่มี Site reference Car4.in
สั่งซื้อ


** ค่าบริการ SMS เป็นราคาแยกกับราคาเว็บไซต์
** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวม Option เสริม (คือความความต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากระบบที่มีให้อยู่แล้ว)

Car4.In

คือผู้พัฒนาระบบเว็บ Carrent Portal พร้อมใช้ จากประสบการณ์กว่า 10ปี ในวงการพัฒนาระบบเว็บไซต์และโปรแกรมเมอร์

777/51 หมู่ 12 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

sale@siamvip.com

089-8618539 (ไลน์ไอดี @siamvip)

ทดลองใช้ โทร
กรอกข้อมูล เพื่อให้เราติดต่อกลับ